Elvytystaidot

Elvytystaidot ovat todella tärkeitä, sillä ne voivat pelastaa ihmishengen. Taitoja vaaditaan silloin, kun henkilön sydän lakkaa jostain syystä lyömästä. Sen voivat aiheuttaa monetkin syyt; tavallisimmin takana ovat sydämen äkillinen toimintahäiriö eli sydäninfarkti tai sydämen rytmihäiriö. Tilanteen taustalla voi olla myös myrkytys, päihteet tai vamma.

Lisäksi hapenpuute, joka voi johtua esimerkiksi veden pinnan alle joutumisesta tai vierasesineestä hengitysteissä, voi aiheuttaa sydänpysähdyksen. Sydänpysähdyksen oireita ovat, että henkilö menettää äkillisesti tajuntansa eikä reagoi puhutteluun ja ravisteluun ja hänen hengityksensä on pysähtynyt tai epänormaalia. Jos henkilön sydän pysähtyy, hänen pelastumiseensa vaikuttaa ratkaisevasti kaksi asiaa. Ensinnäkin aika, joka kuuluu sydänpysähdyksestä elvytyksen aloittamiseen ja toiseksi elvyttäjän asiamukaiset otteet.

Tunnista tilanne, soita 112 ja aloita elvytys

Jos sydänpysähdyksen saaneen henkilön elvytys onnistutaan aloittamaan 3-5 minuutin kuluessa sydänpysähdyksestä, hänen selviytymismahdollisuutensa jopa kolminkertaistuvat. Jokaisella sekunnilla on siis väliä. Onkin tärkeää, että elvytystä vaativa tilanne osataan tunnistaa. Lisäksi on erittäin tärkeää soittaa hätänumeroon 112 ammattiavun saamiseksi paikalle. Uhrin lopullisiin selviytymismahdollisuuksiin vaikuttaa ratkaisevasti se, miten nopeasti hän saa ammattiapua. Jos tilanteessa on useampi ihminen, elvytystaitoisen kannattaa aloittaa elvytys välittömästi, ja jonkun muun soittaa hätänumeroon. Puhelua ei saa katkaista ennen kuin hätäkeskuksen henkilö antaa siihen luvan. Ennen elvytystä tarkastetaan hengittääkö uhri, sillä se vaikutta elvytystekniikan valintaan. Niitä on painelu-puhalluselvytys, paineluelvytys sekä puhalluselvytys. Elvytystä jatketaan aina niin kauan, kunnes ammattiapua saapuu paikalle.

Elvytystaidot oppii ensiapukurssilla

Jos paikalla on useampiakin elvytystaitoisia, yksi henkilö elvyttää noin kaksi minuuttia, jonka jälkeen seuraava henkilö siirtyy elvytysvuoroon. Elvytystaitoja oppii ensiapukursseilla, joihin voi päästä työpaikan kautta tai niihin voi hakeutua itsenäisesti. Ensiapukoulutusta järjestää muun muassa Punainen Risti. Koulutuksissa käytetään elvytysnukkeja, joiden avulla opitaan oikea elvytystekniikka. Sydänpysähdyksen uhrin selviytymismahdollisuuksia parantaa myös se, jos saatavilla on defibrillaattori. Laite antaa sydämelle sähköiskun, jonka jälkeen sydän voi käynnistyä uudelleen normaalirytmissä. Neuvova defibrillaattori kertoo laitteen käynnistämisen jälkeen, miten tulee toimia. Jos uhri ei osoita virkoamisen merkkejä, elvytystä tulee jatkaa siihen asti, kunnes ammattiapu tulee paikalle tai elvyttäjän voimat ehtyvät. Elvytyksessä ja elvytyskoulutuksessa tarvittaviin välineisiin, kuten elvytysnukkeihin ja defibrillaattoreihin voi tutustua esimerkiksi täällä.